Boka din YKB-fortbildning hos oss

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra sin fortbildning inom sju år. Kursen ska alltså vara genomförd senast under år 2016.

För företag som kör internationella transporter är det viktigt att notera att tidsperioden för ”hävdvunna rättigheter” kan variera mellan olika länder. Det tillåtna tidsspannet är tre till sju år och olika länder kommer att ha olika långa giltighetstider för förare med hävdvunna rättigheter.

En förare med stadigvarande bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transportföretag, ska tillämpa de svenska reglerna och ska senast den 10 september 2016 fullgjort sin första fortbildning. Detta gäller även om den föraren kör i andra medlemsländer som tillämpar andra regler för sina förare. TYA rekommenderar dock dessa förare att skaffa sig sitt YKB inom 3 års-gränsen för att slippa onödiga diskussioner.

När du planerar att genomföra fortbildning är det viktigt att du förvissar dig om att utbildaren är godkänd av Transportstyrelsen. Genomför du fortbildningen i delkurser är det viktigt att de är anpassade till de delkurser som du/föraren redan gått alternativt kommer att gå senare. TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ, har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att så långt som möjligt undvika problem för de förare som genomför delkurserna hos olika kursanordnare.

Boka här: